Program Najpierw Mieszkanie metodą walki z bezdomnością - LOCUS Biuro nieruchomości – Warszawa

Program Najpierw Mieszkanie metodą walki z bezdomnością

4 stycznia 2024

Tylko w Warszawie liczbę osób dotkniętych kryzysem bezdomności szacuje się na około 2500 osób. Dokładna wielkość tej grupy może jednak być inna, ze względu na fakt, iż wiele ludzi pozostaje poza „obserwacją”, będąc nieuwzględnionymi w statystykach. Dlatego bezdomność w Warszawie może być zjawiskiem występującym na szerszą skalę. Wszystkim tym osobom ma pomóc specjalny program Najpierw Mieszkanie.

            Według statystyk, bezdomność w Warszawie dotyka najczęściej mężczyzn. Aż 80% ludzi dotkniętych kryzysem bezdomności to właśnie mężczyźni. Choć przyczyn występowania tego zjawiska jest mnóstwo (chociażby stale rosnące ceny mieszkań i ich najmu), tak jednak ma ono jedną, wspólną cechę – niezwykle trudno jest z niego wyjść. Ten fakt również znajduje swoje odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach. Według Urzędu m.st. Warszawy, ponad połowa ludzi dotkniętych kryzysem bezdomności to osoby długotrwale bezdomne. To właśnie do nich przede wszystkim ma być skierowana pomoc, którą przewiduje program Najpierw Mieszkanie.

Jego rozwiązania są z powodzeniem stosowane w innych krajach, między innymi w Finlandii. Jak wskazuje oficjalna strona internetowa programu, większość osób objętych jego pomocą zagranicą jest w stanie samodzielnie utrzymać się w mieszkaniu. Bezdomność jest przez program Najpierw Mieszkanie definiowana jako problem wielopłaszczyznowy. Dlatego pomoc osobom przez nią dotkniętych również powinna taka być. Składa się ona zatem z dwóch, najważniejszych elementów.

Pierwszy z nich, zgoła podstawowy, to zapewnienie człowiekowi samodzielnego mieszkania. W założeniu ma to nie tylko zapewnić mu dach nad głową. Równie istotne jest wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, które takie lokum zapewnia i zaprzestanie identyfikowania się mieszkającego w nim człowieka jako osoba bezdomna.

Program Najpierw Mieszkanie zapewnia równie stałą obecność zespołu wspierającego. Autorzy projektu zaznaczają dodatkowo, że samo zapewnienie dachu nad głową może nie wystarczyć. Dzieje się tak dlatego, że wprowadzenie się do mieszkania dla takiej osoby jest czynnością wywołującą wielkie emocje. Stąd zapewnienie jej wsparcia specjalistów (m.in. psychologów, pracowników socjalnych i prawników) jest niezbędne do tego, by osoba dotknięta kryzysem bezdomności utrzymała się w udostępnionym jej mieszkaniu.

Wdrażając w ostatnich latach program Najpierw Mieszkanie w Warszawie, władze stolicy zauważyły, że jego wyniki rzeczywiście są obiecujące. Osiągnięcie samodzielności przez osoby nim objęte waha się bowiem od 70 do 90%. Dla porównania zaś, odsetek ten wynosi zaledwie około 11% dla ludzi nieobjętych pomocą programu. By ograniczyć bezdomność, projekt ten został również testowo wdrożony w innych miastach.